ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    خاکشناسی عمومی    کارشناسی
2    خاکشناسی عمومی    کارشناسی
3    کارآموزی    کارشناسی
4    کارآموزی    کارشناسی
5    نقشه برداری خاکها    کارشناسی
6    پیدایش و رده بندی خاکها    کارشناسی
7    ارزیابی خاکها و اراضی    کارشناسی
8    ارزیابی اراضی    کارشناسی
9    شناسایی وتهیه نقشه خاک    کارشناسی
10    ژئومورفولوژی -۱    کارشناسی
11    مبانی کارتوگرافی وکاربردآن درعلوم خاک    کارشناسی
12    خاکشناسی عمومی    کارشناسی
13    خاکشناسی عمومی    کارشناسی
14    ِارزیابی قابلیت اراضی    کارشناسی
15    ارزیابی وقابلیت اراضی    کارشناسی
16    خاک ومنابع ارضی    کارشناسی ارشد
17    پیدایش ورده بندی خاک تکمیلی    کارشناسی ارشد
18    ژئومرفولوژی -۱    کارشناسی ارشد
19    کانیهای رس    دکتری (Ph.D)
20    ارزیابی کمی وتناسب اراضی    دکتری (Ph.D)
21    میکرومورفولوژی    دکتری (Ph.D)