1. محبوبه شاکری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , ویژگی‌های خاک‌های درجای تشکیل شده در ناحیه افیولیتی سبزوار , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 2. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمالشرق ایران , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 3. عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی , روابط دو متغیره پارامترهای رسوبشناختی رسوبات شنی غرب اهواز , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 4. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 5. عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی , بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 6. فایزه طالبی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , اکرم حلاج نیا , تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 7. فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی کارویه , عادل سپهر , بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 8. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 9. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی کارویه , اکرم حلاج نیا , مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 10. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
 11. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , مارتین کهل , تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی , پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 12. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 13. عاطفه ضیایی , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , حسین خادمی , توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 14. عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی کارویه , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی , تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 15. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی , بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 16. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک‌های سطحی پایانه‌های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد) , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 17. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی , ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 18. هادی حدادیان سنو , علیرضا کریمی کارویه , عیسی اسفندیاپور بروجنی , غلامحسین حق نیا , مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 19. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 20. ایمان صابری , علیرضا کریمی کارویه , محمد خانه باد , رضا خراسانی , بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 21. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 22. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 23. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , شمس الله ایوبی , غلامحسین حق نیا , مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 24. رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی کارویه , تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک , چهاردهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 25. پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( , سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
 26. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 27. الهام منصوری , علیرضا کریمی کارویه , یحیی پرویزی , حجت امامی , تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 28. صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
 29. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد , دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
 30. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 31. سپیده اکبری , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 32. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 33. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 34. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 35. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 36. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور , علیرضا کریمی کارویه , محمد هادی فرپور , ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 37. طیبه صفری , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 38. امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , مارتین کهل , اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک , نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 39. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
 40. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی , سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
 41. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی کارویه , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار , چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
 42. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 43. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی کارویه , تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 44. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
 45. سمیه باقری فام , علیرضا کریمی کارویه , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , توزیع کربن آلی خاک در شرایط مختلف مدیریت‌ اراضی و توپوگرافی در منطقه سیساب بجنورد , دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 46. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 47. حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع , داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 48. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , حسین کریمی , تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 49. امین غفارپور , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , شمس الله ایوبی , مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاکایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 50. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی , پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
 51. علیرضا کریمی کارویه , پراکنش رسوبات لسی در ایران , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 52. صدیقه ملکی بیلندی , علیرضا کریمی کارویه , حسن هاشمی , فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 53. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران , چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۹
 54. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی کارویه , تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب , روز جهانی مقابله با بیابانزایی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۲۷
 55. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , Manfred frechen , احمد جلالیان , Martin Kehl , چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱
 56. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان , توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
 57. علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
 58. علیرضا کریمی کارویه , محمد حسن صالحی , مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۶
 59. علیرضا کریمی کارویه , احمد جلالیان , سید جمال الدین خواجه الدین , مصطفی کریمیان اقبال , مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان , ششمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶/۰۶